Technik budownictwa - nowy kierunek kształcenia

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie


Pomysł wdrożenia kształcenia w zawodzie technik budownictwa powstał wiele lat temu tj. z chwilą zmniejszenia się zainteresowania młodzieży kształceniem w zawodzie operator obrabiarek skrawających w latach 1999-2000. Nie bez znaczenia było też mniejsze zapotrzebowanie rynku pracy na ten zawód oraz przeobrażenia gospodarcze, przestarzała baza dydaktyczna kształcenia, opierająca się na obrabiarkach z lat 1980 i starszych

Szczególną okazją powrotu do pomysłu było uczestnictwo szkoły w programie Promocji Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, poprzedzone cyklem szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej Phare i ze środków budżetu państwa. Przystąpienie do programu zobowiązywało szkoły do złożenia projektu na najlepszą ofertę edukacyjną mającą na celu wspieranie rozwoju lokalnej współpracy w dziedzinie zatrudnienia. Na 49 złożonych projektów wyróżniono 8 w tym nasz zmieniający kierunki kształcenia. Oprócz wyróżnienia, szkoła do 25 stycznia 2005r jako nagrodę, otrzyma automat spawalniczy Migo-Mag oraz 16 zestawów komputerowych, ploter i drukarkę. Sprzęt ten przeznaczony jest dla celów nowego kierunku kształcenia. W trakcie opracowania projektu należało dołączyć szereg dokumentów między innymi pozytywną opinię Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Zarządu Powiatu Strzelińskiego oraz pozyskać partnerów wśród przedsiębiorstw budowlanych Powiatu Strzelińskiego. Wyraźną deklarację współpracy wyrażoną listem intencyjnym szkoła otrzymała od Firmy Osiński i Syn.

Analizując wykaz zawodów Urzędu Pracy w, których najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie, okazało się, że brak na niej jest zawodów budowlanych w szczególności technika budownictwa. Pomysł okazał się trafny. W celu wdrożenia kształcenia w zawodzie technik budownictwa należy wykonać wiele prac przygotowawczych i remontowych a w szczególności:

W budżecie szkoły na rok 2005 Zarząd Powiatu przeznaczył środki na wykonanie niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych.

Ideą kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest zorganizowanie pracowni symulacyjnej na bazie dotychczasowego działu obróbki skrawaniem. Pracownia ta będzie posiadała wydzieloną część dydaktyczną dla celów teoretycznych przedmiotów zawodowych z zakresu budownictwa i wyposażona będzie w niezbędne materiały i sprzęt komputerowy dla celów rysunku technicznego. Realizowane tu będą ćwiczenia w projektowaniu sieci, instalacji cieplnej, wodociągowej, kanalizacyjnej lub gazowej a także dobór właściwych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w oparciu o przykłady budowlane. W pozostałej części zorganizowana będzie pracownia symulacyjna dla celów nauczania praktycznego technika budownictwa a z czasem i zawodów pokrewnych w tym robotniczych. W pracowni symulacyjnej uczniowie będą wykonywać ćwiczenia z zakresu budownictwa przy użyciu rzeczywistych materiałów spajanych środkami umożliwiającymi odzyskiwanie zastosowanych materiałów, które po wykonaniu zadań objętych programem nauczania będą mogły być powtórnie użyte.

Absolwent technikum będzie, po skończeniu szkoły, pracownikiem firmy budowlanej, może także prowadzić działalność samodzielnie lub podjąć studia na wyższej uczelni.

Zawarte w programie nauczania treści kształcenia mają zapewnić podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiającemu pracę w budownictwie. Wobec gwałtownego rozwoju produkcji materiałów i wyrobów budowlanych w procesie kształcenia zawodowego, uczniowie wyposażani będą w wiadomości i umiejętności poszerzające treści kształcenia o nowości w budownictwie oraz zainteresowania i potrzeby uczniów.

W toku kształcenia prócz przedmiotów ogólnozawodowych przygotowujących do egzaminu maturalnego, szkoła przygotowywać będzie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w oparciu o takie przedmioty jak:

Technik budownictwa to atrakcyjny zawód, absolwent może znaleźć zatrudnienie w każdym środowisku, małym i dużym, ponieważ prace i roboty budowlane wykonuje się wszędzie. Mimo stosunkowo dużej stopy bezrobocia w naszym powiecie, w opinii przedsiębiorców, brakuje wykwalifikowanych kadr w budownictwie.

Nowy kierunek kształcenia zacznie funkcjonować w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im Bohaterów Westerplatte w Strzelinie od 1 września 2005 r.

Technik budownictwa to szkoła kształcąca na podbudowie gimnazjum. Nabór kandydatów do klas I rozpocznie się w czerwcu br. Planuje się otworzyć 1 oddział dla 30 uczniów. Dodatkowym argumentem jest brak tego typu szkoły w sąsiednich powiatach, najbliższa znajduje się w Ząbkowicach Śląskich.

Zmiana kierunku kształcenia to duże wyzwanie organizacyjne, finansowe i kadrowe.

Wiesław Zając                             Z ŻYCIA SZKOŁY STRONA GŁÓWNA